Alifater

Alifater

Alifater

Förekomst och användning

Alifatiska kolväten återfinns i väldigt många produkter men när det gäller förorenade områden så rör det sig oftast om alifater som härstammar från oljeprodukter som bensin, diesel, eldningsolja, och smörjolja/smörjfett. Petroleumprodukter kallas till vardags ofta oljeprodukter analyseras i de fall då man misstänker förorening, utsläpp eller lukt.

I Sverige har totalt 80 000 platser identifierats där någon form av miljö- och hälsofarlig verksamhet förekommit.

 

Är det farligt att vistas på förorenad mark eller ett förorenat område?

Det beror helt på vilken typ av föroreningar, vilka halter och hur fastigheten används. För att kunna avgöra om det är farligt att vistas på en förorenad fastighet eller ett förorenat område krävs en bedömning i det enskilda fallet.

 

Alifaterna kan grupperas efter kolkedjans längd enligt nedan:

alifater < C5

alifater C5-C8

alifater C8-C10

alifater C10-C12

alifater C12-C16

alifater C16-C35

 

Spridningsvägar

De kortare alifaterna (<C5 och C5-C12) och aromaterna (<C16) är flyktigare och mer vattenlösliga och därmed spridningsbenägna, medan de längre alifaterna (C12-C35) och aromaterna (>C16) är mer tjockflytande och återfinns oftast mer lokalt nära föroreningskällan.

 

Miljöpåverkan

De kortare alifaterna orsakar ofta problem med inomhusluften om de förekommer under byggnader, och ska kvantifieras i inomhusluft med VOC-mätning (VOC= volatile organic compounds). De kan även spridas långt ifrån källan och förorena grundvatten och vattendrag. De längre alifaterna orsakar mer lokala miljöproblem, men kan även de förorena grundvatten och påverka markmiljön negativt, samt utgöra en risk för de som inandas damm eller kommer i kontakt med förorenad jord.

För människor har kortvarig exponering av alifatiska kolväten låg akuttoxicitet, men långvarig

exponering kan ge upphov till hälsoskador. Inandning av lättflyktiga alifatfraktioner är toxiskt och

kan orsaka nervskador. Exponering av tyngre alifatfraktioner genom inandning eller oralt kan

orsaka leverskador (Svenska Petroleum Institutet, 2010).

 

Riktvärden och vägledning för förorenad mark:

Provtagning av Alifater
Ordlista
error: Alert: Innehållet är skyddat !!