Krom

Krom i cement & betong

Av miljöskäl ställs krav på en minskad användning av naturgrus vilket bl.a. leder till en ökad användning återvunna material, t.ex. rivningsmassor från betongbyggnader, vid byggande av nya anläggningar och byggnader. Cement och betong innehåller en viss del hälsofarligt lättlösligt sexvärt krom som kan utlakas till omgivningen och påverka den negativt. Från en betongkonstruktion är denna utlakning mycket liten, men när en betongkonstruktion rivs och krossas till ett finkornigt material, ökar den specifika ytan på materialet. En mycket större yta av betongmaterialet blir alltså 

exponerad för väder och vind än i den ursprungliga konstruktionen. Både karbonatisering och utlakning är ytfenomen och de får större betydelse ju mer finkornigt materialet är. Det blir alltså av vikt att säkerställa att rivningsmaterial när de krossats inte på grund av ökad utlakning av Cr(VI) har en negativ påverkan på den omgivning där de slutligt placeras. 

De flesta råmaterialen till cement innehåller mer eller mindre av det stabila trevärda kromet, men i princip inget sexvärt krom. Den totala mängden krom varierar med typ och källa. De vanligaste råmaterialen till cement, kalksten, lera, märgel och lerskiffer. 

Utöver betongen har kromföreningar använts till exempel för att behandla ytor, färga textil, garva läder och impregnera trä. Garvning är en process i vilken en djurhud omvandlas till mjukt och hållbart läder. Kromgarvning är den vanligaste metoden för garvning av läder, då används den trevärda formen av krom, krom (III). Om garvningen gjorts på fel sätt kan det trevärda kromet omvandlas till sexvärt krom, krom (VI), som är den form som är skadlig. 

Sexvärt krom i lädervaror eller läderdelar av varor som kommer i kontakt med huden utgör en risk för människors hälsa. Sexvärt krom kan ge upphov till allergi, orsaka cancer (främst vid inandning av damm som innehåller ämnet) och är dessutom farligt för miljön. 

Högst 2 ppm vattenlösligt sexvärt krom i cement 

På grund av att sexvärt krom är hälsofarligt gäller de restriktioner som finns på krom i cement enbart denna oxidationsform. Av arbetsmiljöskäl har det i Sverige sedan 1980-talet ställts krav på att halten vattenlösligt sexvärt krom i cement inte får överstiga 2 ppm. I svenska cement tillverkade innan kromkravet infördes kunde halten vattenlösligt sexvärt krom uppgå till 15 ppm 

Vilka krav på kromhalter som gäller beror på vad man tänker använda materialet till och hur det hanteras. Det är skillnad på om det ska bli ballast i nya betongkonstruktioner, obundet utfyllnadsmaterial i vägkonstruktioner och dylikt eller deponitäckning. En viss del kommer troligtvis att hamna på deponi, för vilket det också finns särskilda krav på gränsvärden för krom. 

Analysmetoder är Europeiska standard (EN-standard) för att bestämma den kemiska sammansättningen på och urlakningsbeteendet hos granulärt rivningsmaterial. Metodiken används inte bara för att bestämma halten eller utlakningsbeteendet hos just krom, utan även för ett antal andra ämnen som kan ha en negativ påverkan på omgivningen. 

Provtagning av Krom
Gränsvärden och övrig info Krom
Ordlista
error: Alert: Innehållet är skyddat !!