Polycykliska aromatiska kolväten PAH

PAH är enligt Kemikalieinspektionen den största grupp av cancerogena ämnen som vi känner till.

PAH har sitt ursprung i gastillverkningen som startade under 1800-talet. Under tillverkningen bildades stenkolstjära som en restprodukt.

PAH

Tjärasfalt

 

 

 

 

 

 

Det vanligaste materialet som vi får in för PAH-analys är asfalt. Äldre asfaltbeläggningar kan innehålla stenkolstjära som förekom i vägtjära, vilket användes i mer än 50 års tid som slit- och bindlager över hela landet. Användningen upphörde successivt i början på 1970-talet. En stor del av landets vägnät är asfalterad före 1973 vilket innebär att mycket tjärasfalt finns kvar. Vid arbeten med asfalt som är lagd före 1975 bör provtagningar av PAH alltid göras samt PAH-analys.

HA-olja

HA-oljor är restprodukter från den petrokemiska industrin.

HA-oljor är en så kallad utfyllnadsolja. De används bland annat vid gummitillverkning i avseende att förbättra beredning och hållbarhet. Några användningsområden är bil- och cykeldäck samt gummimattor för ljuddämpning vid vägarbeten. Flera av de PAH:er som finns i HA-oljor är klassificerade som cancerframkallande.

Bitumen

 

 

 

 

 

 

Bitumen är restprodukter från den petrokemiska industrin.

Bitumen är ett bindemedel bestående av kolväten, framställt ur petroleum - en benämning är asfalt. Det finns i ytbeläggning för körbanor som asfaltbetong, ytlager på takpapp och vissa isoleringsmaterial. På grund av dess täthet används det som tätskikt på dammar, parkeringsdäck, broar och tak m.m.

 

Tjärprodukter (tjära, bitumen, stenkol) innehållande PAH och kan finnas på olika platser som

- Asfaltsbeläggning, äldre

- Asfaltsgolv

- Badrumsväggar (fuktisolering/tätskikt)

- Bildäck och cykeldäck (HA-oljor)

- Bjälklagsfyllning med slagg (koksaska)

- Förorenade jordmassor

- Gummiduk för bullerdämpning (HA-oljor)

- Gummigranulat, ex. utfyllnadsmaterial i konstgräsplaner

- Husgrunder/grundmurar (fuktisolering/tätskikt)

- Kreosotimpregnerat trä

- Kylrum isolerade med bitumenimpregnerad kork

- Matarkabel

- Tegel i rökgångar

- Takpapp (tjära)

- Tjära – Tjärpapp

-  Tjärindränkt makadam

PAH är ett miljö- och hälsofarligt ämne

Flera PAH:er är cancerogena och påverkar naturen, djur och människor.
Tjärprodukter (tjära, stenkol, bitumen) kan innehålla PAH:er.

Hälsorisker

PAH innebär bland annat cancerrisk, leverskador, försämrat immunförsvar, med mera. PAH:er tas lätt upp genom huden och kan ge svåra allergiska reaktioner i solljus.

Provtagning av PAH
Övrig info och riktvärden PAH
Generella riktvärden för förorenad mark
Ordlista
error: Alert: Innehållet är skyddat !!