Radon

Radon

Radon i byggnadsmaterial

Radium i byggnadsmaterialet sönderfaller till radon, som diffunderar till inomhusluften.

Om Radon

Radon är en radioaktiv gas som varken syns eller luktar. Radongas bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Radioaktivt sönderfall innebär att ett ämne spontant ombildas till ett annat ämne i samband med att joniserande strålning sänds ut. Radioaktivt sönderfall anges i antalet sönderfall per sekund med enheten Becquerel (Bq). 1 Bq är ett sönderfall per sekund.

Radon och radium ingår tillsammans med många andra radioaktiva ämnen i en så kallad sönderfallskedja med uran 238 som utgångsämne. Radon finns naturligt i marken överallt i Sverige.

Att exponering för radon innebär en förhöjd risk att drabbas av lungcancer är dock väl belagt i flera stora forskningsstudier. Enligt Strålsäkerhetsmyndigheten, SSM, är radon vårt största strålningsproblem. Folkhälsomyndigheten uppskattar att antalet bostäder i Sverige med radonhalter över riktvärdet 200 Bq/m3 är minst 400 000. Resultaten från forskningen om hälsorisker med radon visar att det inte finns ett tröskelvärde när radonhalten plötsligt blir farlig. Även låga radonhalter kan alltså orsaka lungcancer, men ju högre radonhalter vi utsätts för desto större är risken att drabbas. I Sverige beräknas radon orsaka cirka 500 lungcancerfall per år. Av dessa har cirka 50 personer aldrig varit rökare. Hälsorisken med radon kan också uttryckas så att sedan mitten av 1960-talet till nu har cirka 25 000 människor drabbats av lungcancer i Sverige på grund av radon.

 

Blåbetong eller lättbetong?

Blågrå lättbetong, ofta kallad blåbetong, är ett alunskifferbaserat byggnadsmaterial som tillverkades i Sverige mellan 1929 och 1975. Blåbetong är ett mycket vanligt byggnadsmaterial i hus byggda fram t.o.m. 1978 då materialet förbjöds att användas vid byggande av bostäder.

Blåbetong innehåller högre halter av radium än andra byggnadsmaterial, och blåbetongen avger därför betydelsefulla mängder radon till inomhusluften. Blåbetong har framför allt använts i väggar, men det förekommer även bjälklag och i krossad form i bjälklaget som fyllning - därav är det inte säkert att du med blotta ögat kan se att det finns blåbetong i huset.

En mätning av gammastrålningen från t ex en vägg kan avslöja om den innehåller blåbetong eller lättbetong. Alla stenbaserade byggnadsmaterial innehåller radium, oftast i små mängder.

Blåbetong innehåller högre halter av radium än andra byggnadsmaterial, och blåbetongen avger därför betydelsefulla mängder radon till inomhusluften. Blåbetong har framför allt använts i väggar, men det förekommer även bjälklag med blåbetong.

Blåbetong är dock inget enhetligt material. Radiumhalten kan variera stort mellan olika fabrikat. Grovt kan sägas att en hög gammastrålning indikerar en hög radiumhalt och därmed en hög radonavgång från blåbetongen.

 

Ansvar

Tillsynsansvaret omfattar bl.a. inomhusmiljön på arbetsplatser, t.ex. att kontrollera så att arbetsgivare mäter radonhalter, och att ställa krav på åtgärder när radonhalter överstiger gränsvärdena för radon på arbetsplatser.

 

Är det farligt att vistas på förorenad mark eller ett förorenat område?

Det beror helt på vilken typ av föroreningar, vilka halter och hur fastigheten används. För att kunna avgöra om det är farligt att vistas på en förorenad fastighet eller ett förorenat område krävs en bedömning i det enskilda fallet.

 

Myndigheter

Myndigheter som på något sätt har med radon att göra är Strålsäkerhetsmyndigheten, Folkhälsomyndigheten, Boverket, Livsmedelsverket, Arbetsmiljöverket och Sveriges Geologiska Undersökning, SGU.

Provtagning av Radon
Ordlista
error: Alert: Innehållet är skyddat !!